Rettshjelpsfondet

Praksiseierforeningen/Spa`s juridiske fond, statutter.

§ 1 Opprettelse:
Praksiseierforeningen/Spa`s juridiske fond opprettes fra 1. januar 2009

§ 2 Formål:
Formålet med fondet er å bidra økonomisk til medlemmer av Praksiseierforeningen/Spa ved behov for økonomisk bistand i forbindelse med juridiske tvister og rettsoppgjør relevante for praksiseiere.

§ 3 Forvaltning:
Fondet bestyres av kasserer i Praksiseierforeningen/Spa, og administreres og forvaltes av styret for foreningen.

§ 4 Økonomi:
Fondet tilføres midler gjennom en øremerket del av kontingenten, betalt av Pef/Spa`s medlemmer. Størrelsen på avsetningen bestemmes av generalforsamling, sammen med budsjett for kontingent.

§ 5 Hvem ordningen omfatter:
Ordningen omfatter medlemmer av Praksiseierforeningen/Spa.

§ 6 Hvilke saker ordningen omfatter:
Bistand kan gis medlemmer av Praksiseierforeningen/Spa, for å få belyst juridiske spørsmål som er av generell interesse for drift av privat praksis.

§7 Maksimal støtte fra fondet for en enkeltsak er oppad begrenset til 1/3 del av fondets totale kapital.

Sponsorer

Skriv ut