Vedtekter

Vedtekter vedtatt på årsmøte 2014

Vedtekter

§ 1 Formål
Praksiseierforeningen SPA er en forening for selskap og enkeltmannsforetak som eier en tannlegepraksis, for tannleger og tannpleiere tilknyttet privat tannlege-/ tannpleierpraksis. Foreningens hovedformål er å ivareta tannlegeforetakenes interesser samt bidra til adekvat etterutdanning innen praksisadministrasjon, økonomi og ledelse. Foreningen vil jobbe for bedrede økonomiske rammebetingelser og vilkår. Praksiseierforeningen SPA skal søke å ha et nært samarbeid med Den norske Tannlegeforening så langt dette ivaretar medlemmenes interesser.

§2 Medlemskap
Praksiseierforeningen SPA har følgende medlemskategorier:

-Bedriftsmedlemskap.
Gjelder for selskap eller enkeltmannsforetak som eier en tannlege- eller tannpleierpraksis. Et medlemskap omfatter alle virksomhetens ansatte.
Medlemskapet gir bedriftseier stemmerett i generalforsamling. Andre tilknyttet bedriften blir å regne som assosierte medlemmer.

-Assosiert medlemskap.
Gjelder for tannleger, tannpleiere eller andre med tilknytning til odontologisk praksis. Assosierte medlemmer har ikke stemmerett og er ikke valgbare til styret.

-Æresmedlemskap.
Kan utnevnes av styret i samråd med valgkomiteen. Gjelder for medlemmer som har utvist særlig fortjenestefullt arbeid innenfor sektoren praksisadministrasjon. Medlemskapet er fritatt for kontingent.

Innmelding og utmelding skjer skriftlig til styret.

§ 3 Kontingent
Kontingentsatsene vedtas på generalforsamlingen årlig. Foreningsår og regnskapsår faller sammen med kalenderåret, 1. januar til 31. desember. Foreningens styre kan stryke et medlem p.g.a. manglende kontingentinnbetaling

§ 4 Ordinær generalforsamling
Ordinær generalforsamling skal avholdes innen utgangen av september hvert år. Innkalling med saksliste skal sendes medlemmene minimum 4 uker før generalforsamlingen og kunngjøres gjennom årsmøteinvitasjonen. Vedtektsendringer eller andre forslag som ønskes fremmet på generalforsamlingen må være styret i hende senest 14 dager før ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen ledes av foreningens leder. Den ordinære generalforsamlingen skal behandle: styrets årsberetning, fastsettelse av revidert resultatregnskap og balanse, budsjett, fastsettelse av kontingenter, valg av valgkomité, revisor, styre og styrets leder. Andre saker som etter lov eller vedtekter hører inn under generalforsamlingen. På generalforsamlingen har hvert bedriftsmedlem en stemme. Det er adgang til å stille med fullmektig.

§ 5 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan avholdes hvis styret finner det nødvendig eller hvis ¼ av medlemmene skriftlig fremmer forslag til styret om dette. Innkalling med saksliste sendes medlemmene senest tre uker før møtet avholdes. Ekstraordinær generalforsamling kan bare behandle saker angitt ved innkallingen.

§ 6 Styrets sammensetning og oppgaver
Generalforsamlingen velger foreningens styre. Styret består av 8 medlemmer. Leder står på valg hvert år. Styremedlemmene velges for 2 år. Henholdsvis 4 og 3 styremedlemmer står på valg annethvert år. ¾ av styret skal til en hver tid bestå av tannleger som eier og driver en tannlegepraksis. Styrets leder skal alltid være en tannlege og vedkommende har dobbeltstemme. Lederen styrer foreningens arbeid og representerer Praksiseierforeningen SPA utad, leder medlemsmøtene, innkaller og leder styremøter og påser at styrerepresentanter og andre tillitsvalgte utfører sine verv, samt at vedtekter og bestemmelser overholdes. Lederens plikter overtas av nestleder ved leders forfall. Saker som ønskes behandlet av foreningen sendes styrets leder.

§ 7 Valgkomité
Foreningens valgkomité består av 2 medlemmer. Valgkomiteen fremmer forslag på kandidater til de styremedlemsplasser som er på valg.

§ 8 Kurs og møter
Generalforsamlingen skal kombineres med et møte for medlemmene der temaene skal være relevante problemstillinger for praksisdrift og det å eie og drive en praksis. Utover dette vil Praksiseierforeningen SPA søke å gjennomføre møter og kurs som tar opp relevante problemstillinger ved administrasjon og ledelse av bedrifter.

§9 Kursmidler.
Praksiseierforeningen SPA har avsatt midler som er øremerket til kursvirksomhet og etterutdanning. Midlene er satt på en særskilt konto, og er således holdt atskilt fra foreningens øvrige midler. Styret har fullmakt til å disponere over midlene til slike formål som her er angitt. Når midlene er brukt opp, avsluttes særkontoen.

§10 Rettshjelpsfond.
Praksiseierforeningen SPA (tidligere Pef) opprettet januar 2009 et rettshjelpsfond. Fondets midler er satt på særkonto, og skal ikke blandes med foreningens øvrige midler. Fondet tilføres midler gjennom et pliktig bidrag fra foreningens bedriftsmedlemmer som innbetales i tillegg til medlemskontingenten. Denne ordningen omfatter derfor kun bedriftsmedlemmer. Hvilket beløp som skal betales fastsettes årlig av styret og er i 2014 kr 500 pr. medlemskap. Formålet med rettshjelpsfondet er å bidra økonomisk til medlemmer i forbindelse med tvister som er relevante for praksiseiere, eller for å få belyst juridiske spørsmål som er av generell interesse for drift av private tannhelsebedrifter. Rettshjelpsfondet administreres og midler forvaltes av styret. Søknad om rettshjelpsdekning fremsettes skriftlig av bedriftsmedlemmet til styre, som på fritt grunnlag kan vurdere om støtte skal innvilges eller ikke. Maksimal støtte for en enkelt tvist er kr. 50.000,- begrenset til 1/3 av fondets totale kapital.

§ 11 Vedtektsendringer
Vedtektsendringer kan vedtas med ¾ flertall på generalforsamlingen.

§ 12 Oppløsning av foreningen
Oppløsning av Praksiseierforeningen SPA må vedtas på foreningens generalforsamling med ¾ flertall. Ved oppløsning skal foreningens midler disponeres i overensstemmelse med formålsparagrafen etter nærmere beslutning i generalforsamlingen.

Sponsorer

Skriv ut